Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok je vypracovaný a prijatý DOREAL s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 484/6, 905 01 Senica, IČO: 51 836 335 (ďalej len„ DOREAL “).

 • Realitná kancelária DOREAL je spoločnosť s ručením obmedzeným, podnikajúca na území Slovenskej republiky najmä v oblasti obchodu s realitami (sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností).
 • Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej DOREAL poskytuje realitné služby.
 • Reklamačný poriadok upravuje podmienky, spôsob a miesto vybavovania reklamácií a tiež vzájomné práva a povinnosti DOREAL a klienta v rámci reklamačného konania. Každý klient má právo uplatniť u RK DOREAL reklamáciu poskytnutej služby.
 • Realitná kancelária DOREAL spíše s klientom o každej reklamácii, ktorá je u nej uplatnená, reklamačný protokol na aktuálne platnom formulári prijatom v danú dobu. Klient má právo na kópiu reklamačného protokolu.
 • Reklamácia bude realitnou kanceláriou DOREAL vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa realitná kancelária DOREAL s klientom písomne nedohodne inak.
 • Pod pojmom reklamácia sa rozumie uplatnenie nároku spotrebiteľa na preverenie správnosti, kvality alebo rozsahu poskytovanej služby a/alebo uplatnenie zodpovednosti za vady služieb realitnej kancelárie. Za reklamáciu sa nepovažuje sťažnosť spotrebiteľa, ktorá súvisí s neplnením alebo chybným, nedostatočným plnením povinností tretej osoby, podnet spotrebiteľa na zlepšenie služieb realitnej kancelárie alebo iná žiadosť, ktorej predmetom nie sú služby alebo činnosť realitnej kancelárie.
 • Reklamáciu môže realitná kancelária DOREAL uznať ako oprávnenú alebo neoprávnenú.
 • Pokiaľ realitná kancelária DOREAL uzná reklamáciu za oprávnenú, vykoná všetko preto, aby nežiaduci stav odstránila k spokojnosti klienta. V prípade, že z dôvodov na strane realitnej kancelárie DOREAL nebude možné nežiaduci stav odstrániť, môže klient požadovať primeranú zľavu z odplaty za poskytnutie realitných služieb.
 • Pokiaľ realitná kancelária DOREAL uzná reklamáciu za neoprávnenú, informuje o tom neodkladne klienta.
 • Realitná kancelária DOREAL zaisťuje ochranu poskytnutých osobných údajov klientov v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, hlavne v súlade so zákonom 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
 • Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.09.2018. Tento reklamačný poriadok môže byť zmenený iba realitnou kanceláriou DOREAL.
error: Obsah je chránený