• Domov
 •  
 • Predali ste nehnuteľnosť ? Ak vám vznikla povinnosť podať daňové priznanie, urobiť tak musíte do 31.03.2022….

 , Články

Predali ste nehnuteľnosť ? Ak vám vznikla povinnosť podať daňové priznanie, urobiť tak musíte do 31.03.2022….

Príjem z predaja nehnuteľnosti na území SR sa zdaňuje daňou z príjmu fyzickej osoby, ak nejde o príjem oslobodený od dane. Daňovú povinnosť z tohto príjmu vysporiadate prostredníctvom daňového priznania, ak Vám na jeho podanie vznikne povinnosť.

Oslobodenie príjmov

Príjem z predaja nehnuteľnosti na území SR môže byť oslobodený od dane z príjmov, ak spĺňate zákonom stanovené podmienky. Oslobodenie od dane závisí najmä od posúdenia doby trvania vlastníctva nehnuteľnosti, spôsobu nadobudnutia nehnuteľnosti a jej zahrnutia (nezahrnutia) do obchodného majetku.

Nehnuteľnosť  nebola zaradená v obchodnom majetku

Príjem z predaja je oslobodený od dane:

 • ak k predaju dôjde po uplynutí piatich rokov odo dňa nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva,
 • ak ste nehnuteľnosť nadobudli dedením v priamom rade (napríklad po rodičoch) a k predaju dôjde po uplynutí aspoň piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov).

Nehnuteľnosť bola zaradená v obchodnom majetku

Príjem z predaja je oslobodený od dane, ak ju predáte najskôr po uplynutí piatich rokov od jej vyradenia z obchodného majetku.

Príjmy oslobodené od dane z príjmov neuvádzate do daňového priznania a nezdaňujete ich.

Postup pri zdaňovaní

Zdaniteľný príjem z predaja nehnuteľnosti znížite o daňové výdavky a vykážete základ dane (príjmy mínus výdavky).

Takto vykázaný čiastkový základ dane z príjmov fyzickej osoby už nemôžete znížiť o žiadne nezdaniteľné časti, to znamená, že v plnej výške podlieha zdaneniu daňou z príjmu fyzických osôb.

Daňové výdavky

Príjem z predaja nehnuteľnosti môžete znížiť o daňové výdavky:

 • Pri nehnuteľnosti nadobudnutej kúpou je výdavkom preukázateľne zaplatená kúpna cena.
 • Pri nehnuteľnosti nadobudnutej dedením je výdavkom cena uvedená v uznesení o dedičstve.
 • Pri nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním je výdavkom cena nehnuteľnosti zistená znaleckým posudkom v čase darovania, ak by bol  príjem z predaja u darcu v čase darovania pri prípadnom predaji oslobodený od dane. V prípade, ak by príjem z predaja u darcu nebol oslobodený od dane, výdavkom u predávajúceho je obstarávacia cena zistená u darcu.
 • Ak ide o majetok, ktorý bol zahrnutý v obchodnom majetku, výdavkom je zostatková cena.
 • Pri nehnuteľnosti nadobudnutej vlastnou výstavbou sú výdavkom preukázateľne vynaložené výdavky na obstaranie majetku alebo jeho výrobu vo vlastnej réžii.
 • Finančné prostriedky preukázateľne vynaložené na technické zhodnotenie, opravu a údržbu veci vrátane ďalších výdavkov súvisiacich s predajom veci.
 • Úroky z hypoúveru alebo stavebného úveru súvisiace s obstaraním tejto nehnuteľnosti.

Sadzba dane

Základ dane z príjmov fyzickej osoby sa na Slovensku zdaňuje sadzbou dane z príjmov:

 • 19 % zo základu dane, ktorý nepresiahne 176,8-násobok platného životného minima, čo predstavuje pre rok 2021 sumu 37 981,94 eura,
 • 25 % z časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima, čo predstavuje pre rok 2021 sumu 37 981,94 eura.

Daňové priznanie

Povinnosť podať daňové priznanie

Daňové priznanie k dani z príjmov FO máte povinnosť podať, ak úhrn všetkých Vašich  zdaniteľných príjmov dosiahnutých na území SR za rok 2021 presiahne sumu 2 255,72 eura.

Ak ste dosiahli len príjem z predaja nehnuteľnosti na území SR, ktorý je oslobodený od dane z príjmov, z tohto dôvodu nemáte povinnosť podávať daňové  priznanie na území SR.

Tlačivo daňového priznania

Na priznanie príjmu z  predaja nehnuteľnosti použijete formulár daňového priznania k dani z príjmov FO (typ B).

Lehota na podanie 

Daňové priznanie ste povinný podať najneskôr do konca marca po uplynutí kalendárneho roka, v  ktorom Vám bol zdaniteľný príjem z predaja nehnuteľnosti  vyplatený.

Kde sa podáva daňové priznanie

Daňové priznanie podáte osobne na ktoromkoľvek daňovom úrade, na jeho pobočke, kontaktnom mieste alebo zašlete poštou daňovému úradu.

error: Obsah je chránený